Personuppgifts- och datapolicy

Senast uppdaterad: 2024-03-19

Vi strävar alltid efter att du ska känna dig trygg när du delar dina personuppgifter med oss. Genom denna personuppgifts- och datapolicy vill vi transparent redogöra för hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

När du nyttjar Norbans tjänster eller har kontakt med oss av olika anledningar kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Nedan beskrivs hur vi samlar in, använder, lagrar och delar dina personuppgifter när du använder våra tjänster via vår mobilapp och webbplats ("Plattformen") eller besöker oss fysiskt, gemensamt benämnt ”Tjänsterna”. Vid besök på vår hemsida kan vi även behandla vissa personuppgifter via kakor. Läs mer om hur vi hanterarkakor här: Cookies och lokal lagring av data.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Norban AB (‘’Norban’’), org.nr. 559154-6626, med adress Grimsbygatan 24, 211 20 Malmö, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Har du frågor eller vill du utöva dina rättigheter gällande dina personuppgifter? Tveka inte att kontakta oss på home@norban.se Vi är här för att hjälpa och kommer att svara på dina förfrågningar inom rimlig tid och enligt gällande lagstiftning.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

För att kunna erbjuda våra tjänster och förbättra din användarupplevelse samlar vi in olika typer av personuppgifter. För att ge dig en tydlig översikt över vilka personuppgifter vi behandlar har vi kategoriserat dem baserat på hur de samlas in.

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss

När du registrerar dig som användare eller genomför olika aktiviteter på Norban (att publicera en annons, följa en bostad, anmäla dig på visning, lägga upp en bevakning eller skicka meddelanden), lämnar du uppgifter om dig själv, såsom e-postadress, namn, personnummer, telefonnummer, adress och övriga fritextuppgifter.

För säljare, budgivare och köpare av en bostad inkluderar detta även information som lånelöfte, val av bank, bankuppgifter, kontonummer, kopia av id-handling och kundkännedomsdokument.

Personuppgifter i denna kategori är de du aktivt delar med oss.

b) Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

Vi behandlar även automatiskt insamlade uppgifter om hur du använder våra tjänster. Denna information kan omfatta detaljer om din webbplatsnavigering och källor som ledde dig till våra tjänster.

  1. Hur du använder tjänsterna: Detta inkluderar information om vilka bostäder du tittar på, vilka funktioner du använder, samt data om hur länge och när du senast använde våra tjänster.
  2. Platsinformation:När du använder våra tjänster beräknar vi din ungefärliga geografiska position baserat på den IP-adress du använder.
  3. Teknisk information:Vi hanterar teknisk information om din enhet och internetanslutning, inklusive IP-adress, webbläsarversion och operativsystem.
  4. Cookies och lokal datalagring:När du använder tjänsterna använder vi olika verktyg, inklusive cookies, för att analysera din användning och för att möjliggöra inloggning. Se vår cookiepolicy för mer information om vår användning av cookies och lokal datalagring.

c) Uppgifter vi inhämtar om dig

Vid förmedlingsuppdrag, skrivuppdrag eller värderingsuppdrag
I samband med dessa uppdrag har vi ett ansvar att kontrollera parternas identitet, ägarförhållanden samt utföra kundkännedom när vi ingår avtal med dig som kund. Informationen inhämtas från olika externa källor så som; ekonomiska förvaltare, bostads- och bostadsrättsföreningar, upplysningstjänster, lantmäteriet och banker.

Varför samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter med följande ändamål:

  1. För att tillhandahålla våra tjänster: Vi använder dina uppgifter för att skapa och administrera ditt användarkonto, visa relevanta bostäder och annonser samt möjliggöra kommunikation med andra användare.
  2. För att förbättra tjänsterna: Genom att analysera din användning av våra tjänster strävar vi efter att förstå hur de används och förbättra funktionalitet och användarupplevelse.
  3. För marknadsföring och kommunikation: Dina uppgifter kan användas för att skicka marknadsföringsmeddelanden, uppdateringar om våra tjänster och andra relevanta kommunikationer.
  4. För att fullgöra Norbans lagstadgade skyldigheter: Verksamheten regleras av Fastighetsmäklarlagen, som styr vilka personuppgifter vi inhämtar, hanterar och lagrar vid förmedling av bostäder. Andra lagar som påverkar vår behandling av personuppgifter inkluderar Lagen mot Penningtvätt och Bokföringslagen.Vi är dedikerade till att säkerställa att all behandling av dina personuppgifter överensstämmer med tillämplig lagstiftning och att ditt integritetsskydd bibehålls.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi använder de uppgifter som samlas in om dig och andra användare på vår plattform för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster. Nedan beskrivs ändamålen för vilka Norban behandlar personuppgifter samt den rättsliga grunden för behandlingen.

Annonsera och söka efter annonser

Norban erbjuder en plattform där du har möjlighet att annonsera och söka efter bostäder, skapa ett användarkonto, ta kontakt med fastighetsmäklare och ingå förmedlingsuppdrag.

Om du använder våra tjänster utan att registrera dig, se avsnittet "Vilka personuppgifter samlar vi in? – b) Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster".

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Tillhandahålla en trygg och säker marknadsplats

För att säkerställa att Norban är en trygg och säker marknadsplats vidtar vi åtgärder för att upptäcka, förhindra och ta bort falska användarkonton, bostäder och annan form av missbruk av tjänsten eller agerande i strid med våra villkor.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Göra Norban bättre och se till att saker funkar

Vi registrerar och analyserar hur du och andra använder våra tjänster för att ständigt utveckla Norban och förbättra våra produkter.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Ge dig relevanta tips, nyheter och erbjudanden

Vi strävar efter att du ska få ut maximalt av vår plattform när du använder Norbans tjänster. För att uppnå detta använder vi mejlutskick för att kommunicera innehåll baserat på din aktivitet och det vi tror är relevant för dig. Vi vill även kunna marknadsföra våra tjänster mot personer som vi tror är intresserade av dem. Därför använder vi Googles och Metas tjänster för att skapa relevanta målgrupper för vår marknadsföring samt använder tjänster för direktmarknadsföring.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Hantera förfrågningar och support

Vi är här för att hjälpa dig när du kontaktar Norbans support, och i detta sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för att assistera med dina frågor och funderingar.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Möjlighet att anmäla till/medverka på visning

När du anmäler dig till visning av någon av Norbans bostäder kan du göra det antingen genom vår webbplats eller genom direktkontakt med den ansvariga fastighetsmäklaren.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Vid förmedlingsuppdrag och skrivuppdrag

I samband med att du ingår ett förmedlingsuppdrag eller skrivuppdrag med en Fastighetsmäklare på Norban behandlar vi personuppgifter för att fullfölja uppdraget och uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Denna behandling inkluderar att vi genom fullmakt inhämtar information om förmedlingsobjektet, dess registrerade ägare samt ekonomisk information såsom lån med panträtt och driftskostnader. För att inhämta informationen behöver Norban dela vissa personuppgifter med informationsinnehavare som bostadsrättsföreningar, ekonomiska förvaltare och banker.

Utöver registrerade ägare inkluderas även nuvarande eller före detta make/maka, sambo eller överförmyndare som behöver ge samtycke till eventuell försäljning.

Under pågående uppdrag kan Norban också dela personuppgifter med samarbetspartners för fotografering, styling, besiktning eller andra kringtjänster relevanta för uppdragets utförande.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Vid värderingsuppdrag

Vid anträffande av avtal om skriftlig värdering behandlar Norban personuppgifter i syfte att fullgöra avtalet om värderingsuppdraget.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Som budgivare av en bostad

När du lägger ett bud på en bostad behandlar vi dina personuppgifter i syfte att fastställa din identitet samt säkerställa att budet registreras på ett korrekt sätt i enlighet med god fastighetsmäklarsed.

Behandlingar som utförs:

Kategorier av personuppgifter:

Rättslig grund för behandlingen:

Som köpare av en bostad

När du köper en bostad av Norban behandlas dina personuppgifter i syfte att fullgöra affären och fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Behandlingar som utförs:

Rättslig grund för behandlingen:

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Lagringstiden för de personuppgifter vi samlar in fastställs i enlighet med det specifika ändamålet och den rättsliga skyldigheten för varje behandling. Dina personuppgifter lagras av Norban under den tid som är nödvändig för att uppfylla de angivna ändamålen. Detta innebär att uppgifterna kan sparas så länge det krävs för att fullgöra våra åtaganden enligt avtal eller andra bindande överenskommelser. Lagringstiderna kan variera beroende på ändamålet med behandlingen och kan även vara styrt av lagar eller myndighetsbeslut.

Norban genomför regelbundet gallring av registrerade personuppgifter och vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att behandlade personuppgifter är aktuella. Inaktuella, felaktiga eller överflödiga personuppgifter raderas eller anonymiseras. Dina personuppgifter kommer att raderas eller anonymiseras när det specifika ändamålet eller den lagstadgade skyldigheten att lagra uppgifterna upphör.

Samtycke: Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke lagras så länge ditt samtycke inte återtas eller upp till två år om inte ytterligare godkännande ges.

Berättigat intresse: Uppgifter som behandlas med stöd av berättigat intresse lagras generellt sett i två år, om inte ytterligare godkännande erhålls eller om du begär att uppgifterna raderas.

Rättslig förpliktelse: För att uppfylla arkiveringsplikten enligt fastighetsmäklarlagen lagrar vi uppgifter som är nödvändiga för Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn i tio år. Det inkluderar anteckningar om förmedlingsuppdrag och budgivningslistor.

Lagstiftning om penningtvätt och finansiering av terrorism: Norban måste lagra personuppgifter som rör kundkännedom eller enstaka transaktioner över 15,000 euro i fem år. Vid behov av längre lagring för att utreda eventuella penningtvättsbrott kan personuppgifter lagras i upp till tio år.

Uppfylla avtal: Vid användning av den rättsliga grunden att uppfylla avtal och åtaganden lagras dina personuppgifter tills avtalet är uppfyllt eller ogiltigförklarat. Om behandlingen eller lagringen av dina personuppgifter inte omfattas av andra rättsliga grunder eller förnyat godkännande kommer dina uppgifter att lagras i två år i enlighet med GDPR.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES, och våra egna IT-system är lokaliserade inom EU/EES.

Överföring till leverantörer i tredje land
En del av våra leverantörer bedriver sin verksamhet helt eller delvis i länder utanför EU/EES, vilka ofta benämns som "tredje länder". Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla nödvändiga och rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för dina personuppgifter är jämförbar med den inom EU/EES. Vi ser till att ingå avtal med våra leverantörer där de åtar sig att följa de bestämmelser och normer som EU-kommissionen har godkänt gällande skyddet för den personliga integriteten. Genom dessa åtgärder strävar vi efter att upprätthålla en hög standard för dataskydd och sekretess även vid överföring av personuppgifter till tredje länder.

Delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter för deras egna marknadsföringsändamål. Dock kan vi komma att dela dina personuppgifter med tredje part för att uppfylla avtal eller andra bindande överenskommelser samt för att följa eventuella lagar eller myndighetsbeslut.

Leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning
Ibland behöver vi använda leverantörer för att tillhandahålla våra tjänster till dig. Dessa leverantörer kan exempelvis leverera system för utskick av mejl, molntjänster för lagring av data eller analysverktyg. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som utförs av underleverantörer. Leverantörerna får endast använda uppgifterna för de ändamål vi specificerar.

Myndigheter: Av olika skäl kan Norban behöva lämna ut dina uppgifter till olika myndigheter. Exempelvis har fastighetsmäklare och fastighetsmäklarföretag enligt lag en skyldighet att tillhandahålla Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsyn. Personuppgifter kan därmed komma att lämnas ut till FMI. En liknande skyldighet kan uppstå gentemot Finanspolisen om vi har skälig misstanke om att en av våra kunder har begått ett brott enligt penningtvättslagen.

Banker: På ditt uppdrag kan vi dela din information med din bank eller annan bank inom ramen för bostadsförmedlingen.

Säljare och köpare: Som budgivare kommer dina personuppgifter, som namn, kontaktuppgifter och bud, delas med säljaren vid uppdragets slut. Om bostadsköpet fullbordas kommer köparen att få tillgång till budförteckning samt säljarens personuppgifter.

Statistik och försäljningsinformation: Efter genomfört förmedlingsuppdrag delar Norban adress, inklusive koordinater och försäljningsinformation, med branschorganisationen Svensk Mäklarstatistik AB för att generera branschstatistik om bostadsförsäljning. Slutpris samt adress delas med Svensk Mäklarstatistik AB för publicering på Bopedia, förutsatt att köpare och säljare har godkänt eftermarknadsföring. Slutpris samt adress delas även med Hemnet AB och Booli AB för publicering på deras respektive hemsidor om godkännande för eftermarknadsföring har erhållits från köpare och säljare.

Samarbetspartners och tjänsteleverantörer: Om du väljer att ta del av kringtjänster som vi tillhandahåller tillsammans med samarbetspartners, kan vi dela personuppgifter med dem för att de ska kunna utföra sina tjänster. Norban har även andra samarbeten där personuppgifter kan överföras. Vid försäljning av nyproduktion kan vissa personuppgifter för spekulanter/köpare delas med entreprenören och bostadsrättsföreningen.

Inkassobolag: Om Norban har ett krav gentemot dig kan vi dela nödvändiga personuppgifter med inkassobolag för att fastställa, göra gällande och utöva vårt rättsliga anspråk.

Försäkringsbolag och rättsliga ombud: I vissa fall måste Norban dela uppgifter med mäklarens försäkringsbolag eller rättsliga ombud (t.ex. en advokat). Personuppgifter kan delas med dessa mottagare för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk samt vid misstänkt eller konstaterad skada för Norban, köpare eller säljare.

Tjänsteleverantörer: Vi kan anlita tredje parter för att tillhandahålla teknisk support, databehandling och andra tjänster som krävs för att driva våra tjänster.

Lagligt krävda delningar: Vi kan avslöja dina uppgifter om det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, din säkerhet eller säkerheten för andra.

Dina rättigheter

Du har olika rättigheter i samband med dina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera och radera dina uppgifter. Du har även rätten att motsätta dig viss användning av dina uppgifter och att dra tillbaka ditt samtycke när som helst. Kontakta oss på home@norban.se om du vill utöva dessa rättigheter.

Rätt till tillgång ("registerutdrag"): Du har rätt att begära ett registerutdrag över de registrerade personuppgifterna och verifiera den information som vi har om dig. För att säkerställa skyddet av dina uppgifter måste du identifiera dig när du begär ett registerutdrag.

Rätt till rättelse: Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv korrigerad.

Rätt att bli raderad: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter. Vi raderar dina uppgifter om de inte längre är nödvändiga för det ursprungliga syftet. Vänligen observera att vi inte kan radera uppgifter som vi är skyldiga att behålla enligt lag.

Rätt till dataportabilitet: Om vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal kan du begära att få dessa uppgifter i ett maskinläsbart format för användning hos ett annat företag. Detta gäller främst de uppgifter du har lämnat själv.

Rätt att återkalla samtycke: Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke innebär att all behandling som baserats på samtycket avslutas.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling: Du har alltid rätt att motsätta dig direktmarknadsföring och behandling av personuppgifter baserad på berättigat intresse. Om vi använder berättigat intresse som laglig grund har du möjlighet att invända. För att fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning måste vi kunna påvisa ett tvingande berättigat skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål.

Rätt att begränsa behandling av personuppgifter: Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du anser att de är felaktiga eller om andra omständigheter föreligger.

Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig förlust eller obehörig åtkomst.

Ändringar i policy

Denna policy kan komma att ändras över tiden. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår Plattform samt meddelas dig via den e-post du har registrerad hos oss. Du uppmanas att regelbundet granska den för att hålla dig informerad om vår dataskyddspraxis.

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna policy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på home@norban.se.